Wedstrijdreglement Audi A3 Berline

1. Organisator

Dit reglement vermeldt de voorwaarden voor de online wedstrijd ‘De nieuwe Audi A3 Berline’, georganiseerd door de firma Audi Import (hierna de ‘organisator’ genoemd), Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg, vertegenwoordigd door Marketing Director Philippe Gheeraer.

Toegang tot de wedstrijd via de website www.a3experience.be/a3berline

2. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt tussen 01 augustus 2013 om middernacht en 30 september 2013 om middennacht.

3. Deelnemers

Iedere inwoner van België ouder dan 18 jaar mag aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van medewerkers van Audi Import en D’ieteren, evenals hun familieleden.

Deelnemers aan de wedstrijd verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement.

Audi Import kan op ieder moment iemand uitsluiten van deelname aan de wedstrijden die door Audi Import worden georganiseerd. En dat voor een bepaalde periode en ingevolge een inbreuk op de wedstrijdvoorwaarden, misbruik, bedrog of frauduleuze deelname aan een wedstrijd.

4. Hoe deelnemen?

Om tot de wedstrijd te worden toegelaten, moeten de deelnemers zich volledig en correct inschrijven via de website van de wedstrijd: www.a3experience.be/a3berline

5. Aantal deelnames

Deelname aan de wedstrijd is gratis en impliceert geen enkele aankoopverplichting.

Iedere deelnemer kan slechts één keer meespelen. Iedere deelnemer kan slechts één prijs winnen. Indien iemand onder verschillende schuilnamen deelneemt, worden al zijn of haar deelnames als ongeldig of onbestaand beschouwd.

6. Winnaars

Na het einde van de wedstrijd zullen er 2 winnaars geselecteerd worden. Deze worden persoonlijk gecontacteerd door Audi Import.

Winnaars zijn die deelnemers die:

 • olledig en correct werden ingeschreven (via het deelnemingsformulier),
 • De schiftingsvraag correct beantwoordden. In geval van ex-aequo, wordt de winnaar bepaald aan de hand van het moment waarop hij of zij aan de wedstrijd deelnam: de eerste die de een juist antwoord gaf op de vraag, is de winnaar. Heeft geen enkele deelnemer de schiftingsvraag correct beantwoordt, dan is de winnaar diegene die het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert.

Elke poging tot oplichting leidt tot uitsluiting van de verdachte deelnemer. Een dergelijke beslissing is onherroepelijk. De organisatoren behouden zich het recht voor vermoedelijke fraudeurs te vervolgen.

7. Prijzen

De 2 winnaars van de wedstrijd ontvangen een weekend pack met de Audi A3 Berline, goed voor:

 • Gebruik van een Audi A3 Berline van zaterdag ochtend tot zondag avond,
 • 1 overnachting in hotel Normandy Barriere gelegen in Deauville

Prijzen kunnen niet worden omgeruild tegen hun waarde in contanten, noch tegen andere voorwerpen, diensten of voordelen van welke aard ook.

Winnaars worden via e-mail persoonlijk op de hoogte gebracht. Mocht blijken dat het gebruikte mailadres niet klopt, dan verliest de deelnemer onherroepelijk zijn of haar recht op een prijs.

La décision quant à la désignation des gagnants est sans appel et définitive.

8. Communicatie

Alle informatie rond de wedstrijd staat in dit reglement beschreven.

Dit reglement kan eenvoudig schriftelijk worden opgevraagd bij Audi Import. Voeg bij uw aanvraag een voldoende gefrankeerde en vooraf geadresseerde omslag (met de correcte adresgegevens van de deelnemer). Naast dit schriftelijk reglement en de mailtjes die de winnaars ontvangen wordt over deze wedstrijd geen enkele correspondentie (per brief, e-mail, fax of telefoon) gevoerd.

Audi Import kan het wedstrijdreglement op ieder moment wijzigen via een eenvoudige melding op de website.

9. Aansprakelijkheid van Audi Import

Wie deelneemt aan deze wedstrijd erkent en aanvaardt de karakteristieken en beperkingen van internet, met name met betrekking tot de technische prestaties, het risico op storingen en – meer algemeen – de risico’s verbonden aan het inloggen op internet en het doorsturen van informatie. De betrokken gegevens zijn niet beschermd tegen hackers, noch tegen eventuele virussen op het netwerk.

Audi Import en/of het adviserend communicatiebureau kunnen dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade van welke aard ook die deelnemers kunnen oplopen ingevolge:

 • Problemen door transmissies via internet,
 • Het niet-functioneren van internet en/of van de gebruikte software e.a.,
 • Virussen, bugs, anomalieën, technische problemen,
 • Storingen,
 • Om het even welke andere oorzaak van problemen op de website www.a3experience.be/a3berline

Deelnemers moeten alle maatregelen nemen die nodig zijn om hun persoonlijke gegevens en/of de software op hun apparatuur en hun sites tegen allerhande aanvallen te beschermen. Wie inlogt op de wedstrijdpagina van Audi Import en aan de wedstrijd deelneemt, draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen behoudt Audi Import zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen. In dat verband kan Audi Import alle beslissingen nemen die zij nodig acht.

EAudi Import en het adviserend communicatiebureau wijzen hoe dan ook elke aansprakelijkheid af en kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of van omstandigheden buiten de wil van Audi Import en/of het adviserend communicatiebureau om. .

Audi Import en /of het adviserend communicatiebureau kunnen geenszins verantwoordelijk worden geacht voor schade aan en/of verlies van correspondentie door De Post of andere media, en met name:

 • De verzending van een aanvraag voor een exemplaar van het wedstrijdreglement door deelnemers,
 • De verzending van het gevraagde wedstrijdreglement door Audi Import t.a.v. deelnemers.

Audi Import geeft geen enkele garantie omtrent de prijzen. Audi Import en/of het adviserend communicatiebureau kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, (on)rechtstreekse schade van welke aard ook voortvloeiend uit deelname aan deze wedstrijd of de prijsuitreiking.

10. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de deelnemers (naam, voornaam, adres, e.a.) worden enkel ingezameld met het oog op de identificatie van de winnaars en worden na afloop van de wedstrijd enkel bewaard indien deelnemers daarvoor expliciet hun toestemming gaven via ‘opt-in’. (Artikel 2 bepaalt de looptijd van de wedstrijd, evenals de periode voor de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen). Dergelijke gegevens worden enkel voor Direct Marketing gebruikt indien deelnemers daarvoor expliciet de toestemming gaven via ‘opt-in’. Deelnemers mogen hun gegevens kosteloos inkijken en wijzigen. Daartoe richten zij zich schriftelijk tot Audi Import, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg.

11. Toepasbaar recht en juridische bevoegdheid

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geschillen waarin geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.